اولین دانشنامه شهری ایران

فرگشت ریخت‌زمین‌ساختی و شواهد زمین‌ساخت پویا در رودخانه‌ها و شبکه زهکشی(باختر کوهستان شتری- خاور طبس)

فرگشت ریخت‌زمین‌ساختی و شواهد زمین‌ساخت پویا در رودخانه‌ها و شبکه زهکشی (باختر کوهستان شتری- خاور طبس) محمد ناظمی1* ؛ دکتر منوچهر قرشی2؛ دکتر محمدرضا قاسمی2؛ دکتر مهران آرین1 1 دانشگاه ...